Santa Barbara sunrise. (Claudia Lash photo)
Santa Barbara sunrise. (Claudia Lash photo)