Santa Barbara sunrise. (Ed Edick photo)
Santa Barbara sunrise. (Ed Edick photo)